Danh sách thành viên

Luu Quang Vu

Lưu Quang Vũ

0916060910

Trưởng Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC

Xem thêm
photo_2024-04-16_15-55-04

Nguyễn Văn Thái

0981581768

Phó Trưởng Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Trưởng phòng Pháp chế M&A VIETNAM

Xem thêm
Trịnh Thị Ngoan

Trịnh Thị Ngoan

0946064113

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Trưởng phòng Truyền thông M&A VIETNAM

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm
Nguyen Van Duan

Nguyễn Văn Duẩn

0335670680

Thành viên Ban KN&XTĐT M&A VIETNAM

Tổ trưởng Tổ quản trị Nền tảng trực tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm NLTT M&A VIETNAM – RECC miền Nam

Xem thêm